Thanks to AWS and GCP for Supporting Our Class

Class Sections

USC Section # Session # Instructor Class Time Class Location
30378D 2 (048) Professor Marco Papa Tuesday, Thursday 5:30PM-7:20PM SAL 101
30322D 3 (048) Professor Marco Papa Tuesday, Thursday 7:30PM-9:20PM SAL 101

Teaching Staff


Email Phone Office Location Office Hours Website
Professor Marco Papa papa @ usc.edu (213) 821-4366 RTH 512 Thursday
4:15PM-5:00PM
Website
Email Phone Office Location Office Hours Website
Abdullah Alfarrarjeh alfarrar @ usc.edu - - N/A Website
DEN students have priority 09:00AM-09:30AM
Producer Email Office Location Office Hours
Yuechuan Pei yuechuap @ usc.edu - -
Ishan Kothari ikothari @ usc.edu - -
Yongrui Gao yongruig @ usc.edu - -
Chenglong Hao chengloh @ usc.edu - -
Aditya Kiran Pentyala pentyala @ usc.edu - -
Ru Jia rujia @ usc.edu - -
Grader Initials Email
Yichen Yao YY yicheny @ usc.edu
Zhen Zhang ZZ zhan155 @ usc.edu
Sathish Holla SH sholla @ usc.edu
Mitun Jose George MG mitunjog @ usc.edu
Shah Kunal SK ketankan @ usc.edu
Bin Lyu BL binlyu @ usc.edu
Kritika Vaid KV kvaid @ usc.edu
Mi Li ML mili @ usc.edu

Acknowledgements

Special thanks to Amazon and Google for supporting this class.